Onze missie

VABI is een katholieke school die christelijk geïnspireerd onderwijs verstrekt.

Wij willen dat leerlingen zich goed voelen op onze school en willen hen opvoeden om als een evenwichtige persoon in de samenleving te kunnen staan.

Ons onderwijs is gebaseerd op de volgende waarden: respect, zelfredzaamheid, verdraagzaamheid en aandacht voor de medemens.

Onze school wil de leerlingen voldoende theoretische en praktische kennis meegeven, alsook de nodige vaardigheden, eigen aan de gekozen studierichting en de onderwijsvorm in ons studiegebied.

Pedagogisch project

Vabi als leef- en leergemeenschap

Onze school is een secundaire school in het studiegebied land- en tuinbouw en wil uw zoon/dochter een kwaliteitsvolle opleiding geven. Deze opleiding bestaat uit kennis, attitudes en vaardigheden eigen aan de onderwijsvorm en de gekozen studierichting of optie.

Elke studierichting omvat voldoende specifieke technische en praktische kennis in voorbereiding op het verdere professionele leven of ter voorbereiding van verdere studies.

Leerlingen in het BSO bereiden we voor op een werksituatie. Het TSO bereidt zowel voor op verdere studies als op een werksituatie. Voor biotechnische wetenschappen willen we met een stevig pakket wetenschappen en algemene vorming, de basis leggen voor verdere studies.

Om de eindtermen te bereiken volgen we de leerplannen van het vrij secundair katholiek onderwijs, aangevuld met eigen accenten.

Bij een gefundeerde zorgvraag streven wij naar de gepaste zorg op maat van de leerling en binnen de draagkracht van de school.

De vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen realiseren wij met de talrijke intra- en extra-muros activiteiten van onze school. Daarom verwachten we ook hier een zekere betrokkenheid vanwege de ouders.

Naar de ouders toe beogen we een goede communicatie. De belangrijkste communicatie gebeurt eerst en vooral via de schoolagenda of Smartschool. Verdere info kan u vinden op de website www.vabi.be of in het driemaandelijks schooltijdschrift “De Nieuwe Dreve”.

Telefonisch of persoonlijk contact is altijd mogelijk. Zowel de directie als de leerkrachten staan hiervoor open.

De oudercontacten en rapportafhalingen vinden wij ook heel belangrijke momenten om de informatie over uw zoon of dochter persoonlijk en rechtstreeks over te maken. Wij appreciëren en verwachten tegelijk uw aanwezigheid hierop.

De school wil bovenal een vertrouwde omgeving zijn waar elke leerling zich thuis voelt. Iedereen krijgt er de kans zichzelf te zijn. We willen een school zijn waar de betrokkenheid van leerlingen en ouders belangrijk is.

Een directieteam leidt de school: de directeur, dhr. Bart Vandenberghe, de adjunct-directeur, mevr. Els Degraeve, de technisch adviseur-coördinator, dhr. Gino Debever en dhr. Karel Vervaele en dhr. Kristof Verstraete als technisch adviseur.

Onze school met waarden en normen

Zoals uitgedrukt in onze missie willen we onze leerlingen zo opvoeden dat ze als een evenwichtige persoon in de samenleving kunnen staan. Daarom willen we hen, naast kennis, ook enkele belangrijke waarden meegeven: eerlijkheid, respect, zelfredzaamheid en verdraagzaamheid zijn daar de belangrijkstevan.

Ook andere waarden zoals een positieve ingesteldheid, verantwoordelijkheid en dankbaarheid willen wij benadrukken.

Bij diverse activiteiten maar evenzeer in de alledaagse schoolpraktijk brengen wij deze waarden bij. We wensen bijvoorbeeld respect voor de medeleerlingen, voor de leerkrachten of ander personeel maar ook voor de gebruikte materialen, planten, dieren en het milieu.

Bij het uitvoeren van dit alles verwachten we van leerlingen en hun ouders actieve betrokkenheid. In deze opvoedende gemeenschap moet het voor de leerling aangenaam zijn om er dagelijks te leven. Dat willen we realiseren door het vinden van een evenwicht tussen een aantal materiële en pedagogische aspecten. De school ligt in een groene omgeving en wil met de leerlingen aandacht schenken aan het milieu binnen en buiten de lokalen.

Vabi als christelijke gemeenschap

Vabi wil een christelijke gemeenschap zijn met aandacht voor de medemens. Onder andere binnen het vak godsdienst zoeken wij naar authentieke evangelische antwoorden op levensvragen. Vanuit een christelijk geïnspireerde levensvisie en een levengevende inspiratie ondersteunen we jonge mensen in onze maatschappij.

De christelijke zingeving en beleving weerspiegelt zich in het hele schoolgebeuren en op regelmatige tijdstippen. Wij willen jongeren helpen bij het zich eigen maken van de christelijke waarden en we verwachten van de ouders dat ze loyaal zijn tegenover de geloofsopvoeding die wij hun kinderen aanbieden.

De leerlingen nemen daarom ook deel aan alle vieringen en andere verdiepingsmomenten die in schoolverband gebeuren.